Külasta meid Facebookis Jälgi meid Twitteris Liitu uudiskirjaga
Otsi_v
 
Corporate Gate müügitingimused
  • Jaga:
  • Saada sõbrale

Corporate Gate müügitingimused

 
Art. I Mõisted

a) Teenuse osutaja - vedaja ehk reisijaveoteenuseid osutav lennuettevõtja või hotell ehk majutusteenuse osutaja. 

b) Klient – juriidiline isik, kes soovib sõlmida ja/või sõlmib lepingu teenuse osutajaga. Kliendiks nimetatakse edaspidi ka tarbijat. 

c) Tarbija - füüsiline isik, kes soovib sõlmida ja/või sõlmib teenuse osutajaga lepingu, mis ei seondu tarbija poolt iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Tarbijat nimetatakse edaspidi ka kliendiks. 

d) Reisija – füüsiline isik, kes kasutab teenuse osutajate reisijaveo- ja/või majutusteenust. Klient, tarbija, reisija  võivad olla ka ühes isikus.

e) Agent – AS Baltic Tours, registrikood 10069352, asukoht Jõe 5 Tallinn, 10151, on vedaja poolt pakutavate reisijaveoteenuste volitatud piletimüügiagent. Agent ei ole kliendi ja vedaja vahel sõlmitud reisijaveolepingu pooleks.

f) Lennubroneering – reisija registreerimine vedaja juures reisijaveolepingu sõlmimiseks.

g) Lennupilet – Kliendi/Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud reisijaveolepingut kinnitav dokument.

h) Hotellivoucher - Kliendi/Reisija ja majutusteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingut kinnitav dokument 

i) Müügisüsteem – internetilehel https://baltictoursee2-s2.symphony.cz/en/login.php asuv reaalajas töötav internetipõhine teenuse osutajate poolt pakutavate reisijaveoteenuste ja majutuste andmebaas ja müügikeskkond.


Art. II Müügisüsteemi kasutamise üldsätted

a) Teenuse osutajad pakuvad reisijaveo- ja majutusteenuseid ja informatsiooni müügisüsteemi kaudu põhimõttel "nagu on" ja "nii nagu on võimalik". Ligipääs müügisüsteemile ja müügisüsteemi kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. Agent ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses müügisüsteemi või sellega seotud rakenduste kasutamisega.

b) Müügisüsteemi kasutamisega avaldab klient oma nõustumist veebilehel toodud tingimustega sh. käesolevate müügitingimustega, vedaja reisijaveolepingu tingimustega ja hotellide poolt kehtestatud tingimustega.

c) Müügisüsteemis tohib tehinguid teha selleks teeninduslepingu sõlminud ja kliendikontot omav Klient. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud broneeringute ja tellimuste tagajärgede eest vastutab isik, kelle kasutajakontot kasutades  on broneering sooritatud.

d) Käesolevate müügitingimuste ja teenuse osutajate poolt kehtestatud reisijaveolepingu ja majutusteenuste tingimuste sh. hinnareeglite vastuolu korral kehtivad viimased.

e) Andmete sisestamisega müügisüsteemi annab isik nõusoleku nii enda kui ka teiste isikute, kelle jaoks ta teenuseid ostab, isikuandmete ja muude teenuse osutamiseks vajalike andmete edastamiseks vedajale ja kolmandatele isikutele, kui see on seotud lepingu sõlmimise ja/või täitmisega.

f) Teenuse osutajatel ja/või agendil on õigus jätta kliendi korraldus täitmata, kui klient ei ole täitnud müügitingimusi või müügisüsteemis kuvatud juhiseid.

g) Klient on kohustatud agendile viivitamatult teatama müügisüsteemi kasutamist takistavatest vigadest või riketest.


Art. III Lennupileti broneerimine ja müük

a) Lennubroneeringut sooritades ja lennupiletit ostes käitub klient müügisüsteemis toodud juhiste järgi. Müügisüsteemis on toodud lingid, millele vajutades saab klient tutvuda vastavate tingimustega ja üksikasjaliku informatsiooniga. Keelatud on valeandmete sisestamine või topeltbroneeringute vormistamine selliselt, et nende kasutamine on eluliselt võimatu.

b) Klient kontrollib müügisüsteemi sisestatavate andmete õigsust ja kannab seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Lennubroneeringu sooritamisele eelnevalt kuvatakse müügisüsteemis kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Näiteks, kui reisija nimi lennubroneeringus ei ühti reisija nimega reisidokumendi biomeetrilisel ribal olevaga, ei ole lennubroneering ja lennupilet kehtiv.

c) Kliendi ostukorvis on muuhulgas välja toodud kliendi poolt valitud lennukava ja hinnad. Lennubroneeringu kinnitamisele eelnevalt on kliendil kohustus kontrollida lennukava, hindade, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning tutvuda tingimuste ja hinnareeglitega. Nimetatud tingimused sisaldavad sätteid, mis puudutavad maksetingimusi, vastutust, annulleerimisi, muutmisi, hüvitiste maksmist ja muid piiranguid. Küsimuste korral tuleb pöörduda agendi poole.

d) Lennubroneeringu kokkuvõtteks koostab müügisüsteem kliendile ülevaate tema poolt sooritatud lennubroneeringust pealkirjaga „Minu tellimus“. Kõik kliendi poolt tehtud lennu -ja hotellibroneeringud säilitatakse müügisüsteemis alajaotuses „Reiside ülevaade“. Kokkuvõtte „Minu tellimus“ ja/või „broneeringu kinnitus“ näol ei ole tegemist lennupiletiga vaid ülevaatega sooritatud lennubroneeringu sisust.

e) Lennubroneeringute sooritamise ja lennupiletite ostmisvõimalused sh. hinnad ja kohtade saadavus on jätkuvas muutumises, sest see sõltub teenuse nõudlusest ja pakkumisest. Kehtib printsiip: kiirem ostja saab tavapäraselt parema hinna.

f) Nii kliendil kui ka vedajal on õigus lennubroneeringut, selle tingimusi ja hinda ette teatamata muuta või annulleerida. Klient peab arvestama asjaoluga, et lennubroneeringu väljaostuvõimalused ja toodud hinnad võivad muutuda kuni lepingu sõlmimiseni (pileti väljastamiseni). Lennubroneering ei too kliendi ja vedaja jaoks kaasa siduvaid kohustusi ning ei taga lennupileti saadavust lennubroneeringus toodud hindade ja tingimustega. Lennubroneeringu ühepoolsel muutmisel või annulleerimisel vedaja poolt ei teki vedajal või agendil kliendi ees kohustusi.

g) Klient kinnitab oma soovi väljastada broneeringu kohta lennupilet vajutades müügisüsteemis vastava broneeringu juures olevat nuppu „Kinnita“ /„Approve“ hiljemalt enne süsteemi poolt pakutavat viimast piletiostu kinnitamise tähtaega. Kliendi poolt sooritatud lennubroneeringut koos broneeritud lennupileti väljastamisega mõistetakse kui kliendi ettepanekut reisijaveolepingu sõlmimiseks. Ettepaneku tegemisega avaldab klient nõustumist müügitingimuste ja vedaja reisijaveolepingu tingimustega. 

h) Vedaja nõustumise saamise hetkest kliendi ettepanekule loetakse reisijaveoleping kliendi ja vedaja vahel sõlmituks. Vedajalt saadud nõustumise (lennupileti) saab klient elektronposti aadressile. Juhul, kui vedaja ei anna nõustumist kliendi ettepanekule jääb reisijaveoleping sõlmimata.

i) Kliendil on võimalus tasuda lennupileti eest vastavalt kliendi ja AS Baltic Tours vahel sõlmitud lepingule. Peale lennupileti väljastamist saadab AS Baltic Tours kliendile arve tasumiseks. Klient on vastutav ja kohustub tasuma kõikide tema poolt broneeritud ja piletiks vormistatud teenuste eest. 

j) Juhul, kui klient ei ole lennupiletit oma elektronposti aadressile saanud 30 min. jooksul peale „Kinnita“/„Approve“ nupu vajutamist, peab klient sellest koheselt agenti informeerima kas telefoni või elektronkirja teel. Kontorite lahtioleku välisel ajal saab seda teha ainult helistades 24H valvetelefonile +372 52 76 166.

Klient on vastutav tasu maksmise eest ka juhul, kui talle on väljastatud lennupilet või teenuse kasutamise õigust andev dokument enne makse täielikku tasumist.

m) Lennupileti kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima nime, lennukava, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust. Agent kõrvaldab dokumentide väljastamisel agendi poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest. 

n) Kui kliendile väljastatud lennubroneeringul või lennupiletil on mistahes puudus, mille on põhjustanud kliendi poolt valesti sisestatud andmed, rahuldatakse kliendi poolt soovitud muudatused olemasolevate võimaluste ja uute lennupiletite ostuvõimaluste piires. Sellisel juhul kohustub klient tasuma kõik muudatusega ja/või uute lennupiletite ostuga kaasnevad kulud.

o) Kui lennubroneeringu välja ostmise tähtaeg „Kinnitamise tähtaeg“/„Approval Deadline“ on möödunud ja klient soovib lennupiletit osta, siis tuleb sooritada uus lennubroneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi.

p) Informatsiooni lennubroneeringute ja lendude kohta või lennupileti kasutamisega seotud muudatusi saadavad vedaja ja agent kliendile elektronposti teel. Kliendi kohustus on sisestada lennubroneeringusse elektronposti aadress, mida ta võimalusel igapäevaselt kasutab.


Art IV Lennubroneeringu ja lennupileti täiendav kontroll

Kuivõrd vigade esinemist müügisüsteemis ei saa täielikult välistada jätavad vedaja ja agent endale õiguse kontrollida üle kõik sooritatud lennubroneeringud ja lennupileti ostud. Kui ilmneb viga, siis on agendil õigus lennubroneering annulleerida ja lennupilet väljastamata jätta. Sellisel juhul võtab agent kliendiga ühendust, et sooritada uus lennubroneering või tagastada kliendi poolt makstud tasu.


Art V Ümberistumistega lennupiletid

a) Kliendile on turvalisem osta erinevate lendude jaoks üks lennupilet, mitte kasutada eraldi lennupileteid. Kui ühe lennupileti ostmine pole vedaja tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Vedaja vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe reisijaveolepingu (lennupileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval vedajal kohustus pakkuda samal lennupiletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või lennupileti hinna tagastamist. Eraldi lennupiletite osas vedajal selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta vedaja jätkuühenduse eest, mis on eraldi lennupiletil.

b) Kui reisija hilineb lennule endast olenevate põhjuste tõttu, siis sellisel juhul ei ole vedajal enam kohustust sõlmitud reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on vedajal õigus endale jätta. Nii tuleb reisijal reisi jätkamiseks uus lennupilet osta.

c) Vedajad võimaldavad müüa ümberistumistega lennupileteid, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid see on ääretult riskantne. Soovitame tungivalt osta selline lennupilet, et aeg ümberistumiseks on piisavalt pikk, arvestades võimalikke viivitusi, hilinemisi ja järjekordasid. Kui reisijal tuleb transiitlennujaamas välja võtta pagas ja registreerida see uuesti, ei saa arvestada ümberistumiseks minimaalse ajaga.

d) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega (vähemalt 3 tundi varem).

e) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe lennupileti ja üks lend hilineb, siis vastutab reisija edasitoimetamise eest see vedaja, mille lend hilineb. Edasine transport võib toimuda ka muid transpordiliike kasutades, ka ajalisi piiranguid ei ole vedajale seatud ja vedaja ei ole kohustatud hüvitama tekkinud lisakulusid.

f) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe lennupileti ja reisija ei jõua jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis sellisel juhul puudub vedajal kohustus reisijaveolepingut täita ja makstud veotasu on üldjuhul vedajal õigus endale jätta. Sellisel juhul tuleb reisijal reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet osta.

g) Kui klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi lennupiletid ja reisija ei jõua õigeaegselt jätkulennule registreerimisele ükskõik millise takistuse tõttu, siis lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus reisijal. Sellisel juhul tuleb reisijal osta reisi jätkamiseks või tagasi pöördumiseks uus lennupilet. Kasutamata jäänud lennupileti eest vedaja raha ei tagasta.

h) Vedaja vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja kahe lennu vahele.

i) Reisija peab lennupiletil toodud lendusid kasutama vastavalt lennupiletil toodud järjekorrale ja ainult selle reisija poolt, kelle nimi on lennupiletile kirjutatud. Vedajal on õigus annulleerida edasised lennud või kogu broneering, kui reisija jätab ühe lennu kasutamata.


Art VI Lennule registreerimine, tagasilennu kinnitamine

a) Reisijal lasub kohustus ilmuda õigeaegselt lennu alguspunkti. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt alguspunkti võib vedaja annulleerida nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

b) Kui ei ole sätestatud teisiti, siis on lennu alguspunktiks väljuva lennu värav (gate) või lennujaama väljuvate reiside osakonnas asuv vedaja check-in kassa.

c) Reisijal on kohustus ennast lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) lennujaama infotablool märgitud ajaks. Hilinenud reisijat lennule ei lubata.

d) Vedaja tagab reisijaveoteenuse ostutamise Müügisüsteemis toodud piletihinnaga eeldusel, et Reisija sooritab lennule registreerimise Vedaja internetileheküljel ajavahemikul 24 kuni 2 tundi enne lennu algusaega. Registreerimistoimingu lõpetamise kinnituseks peab Reisija välja printima pardakaardi ja võtma selle endaga lennule kaasa. Juhul, kui Vedaja ei võimalda lennule registreerimist interneti vahendusel, osutab Vedaja vastavat teenust lennujaamas check-in kassas tasuta. 

e) Lennule registreerimist on võimalik sooritada tasuta ka lennujaama "check-in" automaadi abil. Lennule registreerimisel selleks otstarbeks ettenähtud automaadi abil soovitame kontrollida check-in automaadi olemasolu lennujaama, Vedaja või Agendi poole pöördudes.

f) Lennule registreerimise personaalne teenus lennujaamas (v.a. kui see ei ole võimalik internetis) on lisateenus, mille eest tuleb tasuda vastavalt Vedaja hinnakirjale. Vedajal on õigus vastavat hinnakirja etteteatamata muuta ja seetõttu ei ole lennupiletit ostes võimalik vastava tasu suurust ette näha.

g) Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja vedajast tavaliselt 60-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades järjekordadele kuluvat aega peab reisija tulema lennujaama ligikaudu 3 tundi enne lennupiletil toodud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid lennuklasse.

h) Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad vedajad tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on vedajal õigus annulleerida kliendile broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks peab klient saatma elektronkirja või helistama antud vedaja lähimasse esindusse või pöörduma agendi poole.

i) Vedajal on õigus koguda lisatasusid täiendavate mugavuste ja eeliste eest nagu lennule registreerimise personaalne teenus lennujaamas, istekoha valik, eelisõigus pardale, toitlustus, pagas vms. 


Art VII Reisija pagas

a) Kui lennupileti ostmisel on teatatud, et pileti hind sisaldab pagasit näiteks 1 ühik, siis tähendab see reeglina seda, et Reisijal on õigus võtta lennule tasuta kaasa üks registreeritav pagas kuni 23 kg. Lisaks sellele on reisijal õigus võtta lennule kaasa üks käsipagas kuni 8 kg.

b) Kui lennupileti ostmisel on teatatud, et pileti hinnas pagas ei sisaldu, siis on Reisijal lubatud tasuta kaasa võtta üks ühik käsipagasit kuni 8 kg. Registreeritav pagas on sellisel juhul täiendav teenus, mille hinnad ja tingimused on kuvatud lisateenuste all.

c) Erimõõtmelise pagasi (näiteks: jalgratas, suusa- või matkavarustus, lumelaud, golfikott vms spordivarustus) nagu ka ülekaalulise pagasi transport on lisatasu eest vastavalt Vedaja hinnakirjale.

d) Ümberistumistega lennu puhul on üldjuhul  võimalik pagas registreerida kuni lennupileti lõppsihtkohani, kuid sõltuvalt lennufirmadest ei pruugi see iga kord  õnnestuda. Seetõttu soovitame varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele vedajale üle anda. Lennureisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa reisija kätte oma pagasit, samuti võib vedaja nõuda lisatasu omal äranägemisel.

e) Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) soovitame võtta kaasa käsipagasisse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid nagu (vedelikud üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikud ained, terariistad jms), Käsipagas peab olema väikesemõõtmeline ja vastama vedaja poolt kehtestatud mõõtmetele, mõõtmed on võimalik üle täpsustada pöördudes agendi või vedaja poole. Käsipagas peab mahtuma kas sülle, esiistme alla või siis lennukis asuvasse pagasilaekasse.


Art VIII Lennuplaan, hilinemised, annulleerimised

a) Lennupiletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või annulleerimisi.

b) Kliendil tuleb lennuajad aegsasti enne lennu väljumist üle kontrollida. Seda saab klient teha www.checkmytrip.com kaudu.

c) Klient peab tegema oma lennuplaani piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi. Lennureisid on väga sõltuvad erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisijate turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude annulleerimist igas olukorras vältida.

d) Hilinemise või annulleerimise puhul ei vastuta vedaja reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

e) Vedaja võib muuta reisijaveolepingutes kokkulepitud lennugraafikuid ja annulleerida lende, kui teatab sellest kliendile vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida vedaja ei saa mõjutada võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. See kehtib ainult väljastatud lennupiletite korral.

f) Annulleeritud lennule lennupiletit omavale reisijale pakub vedaja kas lennupileti hinna tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta. Juhul, kui vedaja informeerib lennuplaani muutmisest või lennu annulleerimisest agenti, annab agent oma parima, et reisijat lennuplaani muudatusest või annulleerimisest teavitada.

g) Juhul, kui kliendil tekib vajadus lennupiletit muuta või annulleerida pöördub klient agendi poole elektronposti või telefoni teel. Lennupileti muutmine ja annulleerimine on võimalik vastavalt lennupileti reeglitele, toimingute tegemisel kohustub klient tasuma agendile muutmis- ja annulleerimistasud kooskõlas teenustasude hinnakirjaga. Muutmis-ja annulleerimistasud rakendatakse ka juhul kui reisiteenus tühistatakse või muudetakse reisibüroost mittesõltuvate asjaolude tõttu


Art IX Majutusteenuse broneerimine ja müük

a) Majutusteenuse ostmisel sõlmib klient lepingu majutusettevõttega. Lepingu järgi on majutusettevõttel kohustus pakkuda reisijale lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel. Kliendil/reisijal tuleb aga järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud tingimusi ja kehtivat kodukorda.

b) Broneeringut sooritades ja  ostes käitub klient müügisüsteemis toodud juhiste järgi. Müügisüsteemis on toodud lingid, millele vajutades saab klient tutvuda vastavate tingimustega ja üksikasjalikuma informatsiooniga. Keelatud on valeandmete sisestamine, topeltbroneeringute vormistamine selliselt, et nende kasutamine on eluliselt võimatu.

c) Klient kontrollib müügisüsteemi sisestatavate andmete õigsust ja kannab seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Broneeringu sooritamisele eelnevalt kuvatakse müügisüsteemis kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. 

d) Tubade valikul on vaja arvestada järgmist: Tihti on kolme või neljainimese tubades (triple või quad) vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Kolmeinimese tubades on tavaliselt kaheinimese voodi ja lisavoodi. Enamikes hotellides ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes voodid. Kui soovite lisavoodit, siis tuleb see broneeringusse sisestada ja selle eest tuleb tavapäraselt maksta lisatasu. Klient on kohustatud broneerima voodikoha ja vastava toatüübi igale reisijale ning sisestama kõikide reisijate nimed.

e) Kliendi ostukorvis on muuhulgas välja toodud kliendi poolt valitud hotellitubade tüübid, toitlustuskava, hinnad ja annuleerimistingimused. Broneeringu kinnitamisele eelnevalt on kliendil kohustus kontrollida toatüüpide, hindade, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning tutvuda tingimuste ja hinnareeglitega. Nimetatud tingimused sisaldavad sätteid, mis puudutavad maksetingimusi, vastutust, annulleerimisi, muutmisi, hüvitiste maksmist ja muid piiranguid. Küsimuste korral tuleb pöörduda agendi poole.

f) Peale broneeringu kuludeta annulleerimise tähtaja möödumist on klient vastutav enda tehtud broneeringu eest ja kohustub selle eest tasuma vastavalt Baltic Toursi poolt esitatud arvele.

g) Broneeringu kokkuvõtteks koostab müügisüsteem kliendile ülevaate tema poolt sooritatud majutuse broneeringust pealkirjaga „Minu tellimus“. Kokkuvõtte „Minu tellimus“ ja/või „broneeringu kinnitus“ näol ei ole tegemist majutuse voucheriga vaid ülevaatega sooritatud broneeringu sisust.

h) Majutuse broneeringute sooritamise ja  ostmisvõimalused sh. hinnad ja kohtade saadavus on jätkuvas muutumises, sest see sõltub teenuse nõudlusest ja pakkumisest. Kehtib printsiip: kiirem ostja saab tavapäraselt parema hinna.

i) Klient kinnitab oma soovi väljastada broneeringu kohta hotellivoucher vajutades müügisüsteemis vastava broneeringu juures olevat nuppu „Kinnita“/„Approve“ hiljemalt enne süsteemi poolt pakutavat viimast  kinnitamise tähtaega. Peale broneeringu kinnitamist saab klient väljastada hotellivoucheri. 

j) müügisüsteemi poolt väljastatud voucher on kinnitus majutuse broneeringu kehtivuse ja tasumise eest ning klient on kohustatud selle esitama majutusettevõttele.

k) Kliendil on võimalus tasuda majutusteenuse eest vastavalt kliendi ja AS Baltic Tours vahel sõlmitud lepingule. Peale hotellivoucheri väljastamist saadab AS Baltic Tours kliendile arve tasumiseks. Klient on vastutav ja kohustub tasuma kõikide tema poolt broneeritud ja annulleerimistähtaja ületanud broneeringute  eest. 

l) Juhul, kui kliendil ei õnnestu müügisüsteemist voucheri vormistamine, peab klient sellest koheselt Baltic Toursi informeerima kas telefoni või elektronkirja teel. Kontorite lahtioleku välisel ajal saab seda teha ainult helistades 24H valvetelefonile +372 52 76 166.

m) Hotellivoucheri kättesaamisel peab klient viivitamatult kontrollima nime, hotellitubade, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust. Agent kõrvaldab dokumentide väljastamisel agendi poolt põhjustatud tehnilised puudused. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest. 

n) Kui kliendi poolt tehtud broneeringus või hotellivoucheril on mistahes puudus, mille on põhjustanud kliendi poolt valesti sisestatud andmed, rahuldatakse kliendi poolt soovitud muudatused olemasolevate võimaluste piires. Sellisel juhul kohustub klient tasuma kõik muudatusega ja kaasnevad kulud.

o) Informatsiooni broneeringute ja majutuse kohta või majutuse kasutamisega seotud muudatusi saadavad teenuse osutaja ja agent kliendile elektronposti teel. Kliendi kohustus on sisestada broneeringusse elektronposti aadress, mida ta võimalusel igapäevaselt kasutab.


Art X Majutusteenuse muutmine ja annulleerimine

a) Tavapäraselt saab majutusteenuse individuaaltellimusi muuta või annulleerida kuni 24h enne majutusteenuse osutamise kuupäeva. Tasuta muutmine ja annulleerimine ei ole võimalik messide, ürituste või riigipühade ajaks broneeritud majutusteenusele. Klient on kohustatud broneeringut sooritades kontrollima tasuta annulleerimise tähtaega.  Annulleerimistähtaja saabumise eel ei saadeta kliendile välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine kliendi/reisija omal vastutusel. 

b) Juhul, kui olete teenuse otse hotellis annulleerinud, sellest agenti informeerimata ja hotell saadab ikkagi agendile arve kas osutatud teenuste või siis annulleerimistrahvi kohta, vastutab klient sellel arvel toodud summade tasumise eest agendile. 


Art XI Hotelli sisse-ja väljaregistreerimine

a) Majutusettevõttesse saabudes tuleb reisijal sooritada sisseregistreerimine. Selleks on vajalike dokumentide nagu broneeringu kinnitus või voucheri ja isikut tõendava dokumendi esitamine ning registreerimise blanketi täitmine. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks sisseregistreerimise ajaks ehk check-in ajaks kl. 14.00. Juhul, kui on plaan ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval pärast kl. 18.00, siis on klient kohustatud sellest majutusettevõtet või Baltic Toursi eelnevalt informeerima. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu tühistada ja toa vabaks anda.

b) Tuba tuleb loovutada majutusettevõttest lahkumise päeval hiljemalt kl 12.00. On ka majutusettevõtteid kus tuleb tuba loovutada hiljemalt kl. 10.00 lahkumise päeval. Palume täpsustada viimane lahkumise aeg majutusettevõttesse sisseregistreerimisel.

c) Arvestades võimalikke annulleerimisi vahetult enne majutuse algust on majutusasutustel kombeks teha aeg-ajalt ülebroneeringuid st. broneerida mõned toad topelt. Sellised ülebroneeringud võivad põhjustada olukordi, kus reisijal on kehtiv broneering, kuid kohale saabudes selgub, et on topeltbroneeringud ja vabad kohad puuduvad täielikult. Probleemide ilmnemisel on klient kohustatud ühendust võtma hotellivoucheril oleva Emergency Phone numbril ja teavitama probleemist. Baltic Tours ei vastuta majutusettevõtte poolt tehtud ülebroneeringutest põhjustatud kulude hüvitamise eest.

d) Kõik võimalikud täiendavad tasud lisateenuste eest nagu sideteenused, samuti energia- või turismimaksud tuleb tasuda otse majutusettevõttele. Olenemata sellest, kas majutusteenuse tellimus on makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda reisijalt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Selliselt soovitakse tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine. Reisidokumentide ja väärtuslike esemete hoidmise kohana soovitame kasutada majutusettevõtte turvakappi. Majutusettevõte ei vastuta tuppa jäetud asjade säilimise eest.


Art XII Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded

a) Agent ja vedaja eeldavad, et kõikidel reisijatel sh ka lastel on olemas nõuetekohased reisidokumendid (viisa, pass, isikutunnistus, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded viisadele, reisidokumentidele. 

b) Reisija peab uurima vastavat infot sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Samuti on oluline järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. 

c) Iga riigi ainupädevuses on otsustada reisija lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi ka siis kui reisijal on kõik nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks.

d) Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee. Kliendi soovil abistab agent konsultatsiooniga, selleks palume eraldi Agendi poole pöörduda. Agent võib täpsustada reisidokumentide, vaktsineerimise ja tollireeglite nõudeid, kuid ei saa võtta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas.

e) Vedaja ja agent ei vastuta juhul, kui reisijaveoleping jääb täitmata reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

f) Lennubroneeringute sooritamisele eelnevalt peab reisija tutvuma siht- või transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel tuleb riiki sisenemiseks alustada vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt www.vaktsineeri.ee.


Art XIII Reisija õiguste kaitse

a) Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt vedajate teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest.

b) Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud siin>>.


Art  XIV Isikuandmete Kaitse Strateegia 

Meie ettevõtte andmekaitse strateegia (edaspidi Strateegia) viitab meie pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. 

Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi meie organisatsioon töötleb inimeste isikuandmeid. 

Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt  pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. 

Kanname hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. 

Strateegiat täpsustab Privaatsusteave, millise leiate meie ettevõtte kodulehel siit>>.


Art XV Isikuandmete töötlemine

Tellimuse esitamisega annab klient/reisija/tarbija AS’ile Baltic Tours, registrikood 10069352, aadress Jõe 5, 10151 Tallinn, tel. +372 6 300 410, email  nõusoleku oma isikuandmete sealhulgas, kuid mitte ainult isikukoodi või maksevahendite andmete kogumiseks ja töötlemiseks reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi, lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Klient/reisija/tarbija nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. reisiteenuste osutajatele ja/või isikutele, kes on seotud reisiteenuse osutamisega, on lubatud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient/reisija/tarbija on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui nõue on kooskõlas õigusaktidega.

Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja kliendi/reisija/tarbija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Broneeringuinfot säilitatakse Politsei ja Piirivalveametis 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, reisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.
Lennuvedajad esitavad Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelistele lendudele registreeritud isikute reisijaandmeid  Ameerika Ühendriikide ametiasutustele reisijaandmeid. Täpsemat infot reisijaandmete edastamisest palume lugeda siit: Lisa 1


Art XVI Vedaja vastutus

a) Vedaja vastutab: 
- lepingu eelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ja reisijaveolepingu nõuetekohase täitmise eest;
- kui tema tegevuse või tegevusetusega põhjustati kliendi surm, kehavigastuste või tervisekahjustuste tekitamine ning see toimus lennukis, pardalemineku või pardalt lahkumise ajal; 
- kahju eest, mis tekkis registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui õnnetusjuhtum, mis oli registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise põhjuseks toimus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui vedaja oli registreeritud pagasi eest vastutav. Vedaja ei vastuta sellise registreeritud pagasi eest, mis on rikutud juba eelnevalt olnud puuduste ja defektide tõttu, samuti ka esemete eest, mille vedu veoreeglite kohaselt on keelatud ning juhul, kui reisijal oli võimalus käesolevate reeglitega tutvuda.

b) Vedaja vastutus ja selle suurus reisija elukaotuse või terviserikkumise eest, samuti ka pagasi ja kauba mittesäilitamise ja transpordivahendi hilinemise eest on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997.

c) Käsipagasi turvalisuse eest on vastutav selle omanik, välja arvatud juhul, kui nimetatud pagas antakse vedaja kätte või juhul, kui kahju tekkis vedaja, selle töötaja või volitatud isiku süü tõttu.

d) Kui vedaja tunnistab, et registreeritud pagas on kadunud või seda ei toimetata kohale 21 päeva jooksul alates päevast, mil pagas pidi olema kohale toimetatud, siis reisijal on õigus nõuda, et vedaja hüvitaks kaotatud pagasi väärtuse Montreali konventsioonis sätestatud korra ja väärtuste kohaselt.

e) Vedaja peab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist, andma reisijale kirjaliku vastuse.

f) Juhul, kui reisija tekitab kahju vedajale vedaja inventari või lennuki sisustuse lõhkumisega, siis vastutab reisija tekitatud kahju hüvitamise eest.

g) Vedajad on jätnud endale õiguse keelduda reisija teenindamisest ja annulleerida reisija lennupileti juhul, kui reisija käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui reisija käitumine põhjustab ohtu teistele reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole lennupileti ostnud kliendil õigus tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui reisija sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma vedaja või agent on klient ja reisija kohustatud vastavad kulud kas vedajale või agendile hüvitama.

h) Agent ei vastuta reisijaveolepingust tulenevate vedaja kohustuste täitmise eest, vedaja müügilubaduste ega vedaja teenuste osutamise eest. Agent ei vastuta ka juhul, kui vedaja taganeb oma müügilubadusest või muudab lennupileti hinda lennubroneeringu tegemise ajal või lennupileti väljaostmise ajal. Sarnaselt eelnevale ei vastuta agent ka juhul, kui vedaja otsustab etteteatamata peatada või lõpetada lennupiletite müügi või teenuse osutamise.

i) Agent ei ole reisijaveolepingu pooleks ja ei hüvita kliendile sh. kuid mitte ainult müügilubaduste ja hindade muutmisest, teenuse kvaliteedi langusest, lennu väljumise või saabumise hilinemisest, lennu katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, õnnetusjuhtumistest jne. tingitud mistahes kahju.


Art XVII Küsimused, pretensioonid

a) Broneeringu sooritamise või teenuse ostmisega seotud küsimused tuleb aegsasti agendile esitada. Mida varem klient oma küsimusega pöördub, seda kiirema ja parema lahenduse saab leida.

b) Kui klient või reisija leiab, et teenus ei vasta kehtestatud tingimustele, tuleb sellest teenuse osutajat  koheselt ja kohapeal informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisilt naasmisest, siiski mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teada saamisest. Kirjalik pretensioon tuleb esitada teenuse osutaja vastu ja saata agendi posti- või elektronposti aadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Agent edastab pretensiooni teenuse osutajale.

c) Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud.


Art XVIII Jurisdiktsioon

a) Agendi ja kliendi vahelises lepingus kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.

b) Kliendi ja teenuse osutaja vahelises lepingus kohaldatakse lepingus sätestatud riigi õigust ja rahvusvahelise õiguse sätteid.


Art XIX Reisikindlustus

a) Koos reisiteenuste ostmisega soovitame sõlmida reisikindlustuse lepingu. Igas olukorras ei pruugi teenuse osutaja kliendil tekkinud kahju või lisakulude eest vastutada. Reisikindlustus võib tagada abi ja operatiivse hüvituse saamise näit. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral. 

b) Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab lennu ärajäämise või hilinemisega kaasnevad lisakulutused.Viimati uuendatud 15. oktoober 2020
 
Kuumad pakkumised