Külasta meid Facebookis Jälgi meid Twitteris Liitu uudiskirjaga
Otsi_v
 
 • Jaga:
 • Saada sõbrale

Lisa 1

 

LISA nr. 1

Korduma kippuvad küsimused reisijaandmete edastamise kohta Ameerika Ühendriikide ametiasutustele seoses Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheliste lendudega

1. Milliseid andmeid reisija kohta USA ametiasutustele edastatakse?

Ameerika Ühendriikide õigusaktides nõutakse, et lennuettevõtjad, kes korraldavad Ameerika Ühendriikidesse saabuvaid, sealt lahkuvaid või läbisõitvaid lende, edastaksid Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeeriumile teatavaid andmeid reisijate kohta, et soodustada ohutut reisimist ja kindlustada Ameerika Ühendriikide julgeolekut. Reisijaandmed jagunevad kahte kategooriasse.

Ø         Broneeringuinfo:  sisaldab erinevaid andmeid, mis on antud broneerimise ajal või mis on olemas lennuettevõtjatel või reisiagentidel, nagu reisija nimi, kontaktandmed, reisiplaani üksikasjad (nagu reisi kuupäev, alg- ja sihtpunkt, istekoha number ja pagasiühikute arv) ning broneerimise üksikasjad (nagu reisiagentuur ja makseandmed) või muu teave (nagu püsiklientuuri hulka kuulumine).

Ø       Täiustatud teave reisijate kohta: sisaldab peamiselt reisija passiandmeid ja neid küsitakse tavaliselt lennule registreerimisel. Need andmed edastatakse enne saabumist piirikontrolli asutustele. Neid kasutatakse ka lennundusjulgestust ohustavate isikute nimekirjadega võrdlemiseks.

Käesolevad korduma kippuvad küsimused esitatakse tavaliselt broneeringuinfo kohta, kuna seda reguleeritakse kooskõlas Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel 16. oktoobril 2006 sõlmitud lepinguga. Euroopa Liit tagab nende kohustuste täitmise lennuettevõtjate poolt. [lennuettevõtja nimi] lennuettevõtja peab vastama neile nõuetele.

Igakülgse selgituse saamiseks selle kohta, kuidas sisejulgeolekuministeerium käsitleb Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelistelt lendudelt kogutud broneeringuinfot, vaadake sisejulgeolekuministeeriumi tolli ja piirivalveameti kohustusi („broneeringuinfo alased kohustused”), mis on avaldatud dokumendis US Federal Register, 64. köide, nr 131, lk 41543. Neid võib leida ka komisjoni direktiivi 2004/535/EÜ lisast, mille leiate klõpsates siia.

2. Miks edastatakse minu broneeringuinfo Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeeriumile enne reisimist Ameerika Ühendriikidesse, sealt lahkumist või läbilendamist?

Broneeringuinfo kogumise peamine põhjus enne lende on ohutu reisimise soodustamine ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel ning Ameerika Ühendriikide julgeoleku kindlustamine. Sisejulgeolekuministeerium kasutab ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste lendude broneeringuinfot, et võidelda:

 • terrorismi ja sellega seotud kuritegudega;
 • muude raskete kuritegudega, sealhulgas organiseeritud kuritegevus, millel on rahvusvaheline mõõde ning
 • ülalkirjeldatud kuritegudega seotud vahistamiste eest põgenemiste vastu.

Enamikku broneeringuinfos leiduvaid andmeid saab sisejulgeolekuministeerium hankida isiku lennupileti ja muude reisidokumentide kontrollimisel osana tavalistest piirikontrolliülesannetest. Võimalus saada sellist broneeringuinfot elektrooniliselt enne reisijate saabumist Ameerika Ühendriikidesse või sealt lahkumist suurendab märkimisväärselt sisejulgeolekuministeeriumi võimet hinnata juba eelnevalt tõhusalt ja tulemuslikult reisijatest tulenevaid riske.

3. Milline on broneeringuinfo edastamise õiguslik raamistik?

Õigusliku statuudi (49. jaotis seadustikus United States Code, jagu 44909(c)(3)) ja selle rakendamise (ajutiste) määruste (19. jaotis, Code of Federal Regulations, jagu 122.49b) alusel peab iga lennuettevõtja, kes korraldab reisilende Ameerika Ühendriikidesse ja sealt välja, tagama sisejulgeolekuministeeriumile elektroonilise juurdepääsu broneeringuinfole selles ulatuses nagu seda kogutakse ja nagu see sisaldub lennuettevõtja broneerimise ja/või väljumiskontrolli süsteemides.

Sisejulgeolekuministeerium on avaldanud selliste andmete kasutamise kohustused kooskõlas teatavate tingimustega, mis on seotud eelkõige järgmisega:

 • töötlemise eesmärk;
 • kasutatavad andmed;
 • broneeringuinfole juurdepääsu meetod;
 • pikim säilitusaeg;
 • kasutatud julgeolekumeetmed;
 • andmete avaldamine kolmandatele isikutele ning
 • kuidas pääseda juurde oma andmetele ja esitada kaebus.

Sisejulgeolekuministeeriumi poolse kohustuste täitmise alusel kirjutasid Euroopa Liit ja Ameerika ühendriigid 16. oktoobril 2006 alla rahvusvahelisele lepingule ning Euroopa Liit tagab nüüd broneeringuinfo edastamise sisejulgeolekuministeeriumile lennuettevõtjate poolt.

ELi liikmesriikide pädevad asutused, eelkõige andmekaitseasutused võivad kasutada oma õigust peatada andmete edastamine sisejulgeolekuministeeriumile, et kaitsta üksikisikuid, kui ministeerium rikub isikuandmete töötlemise kohustustes sätestatud turbestandardeid.

4. Kas broneeringuinfo edastamine hõlmab ka tundliku sisuga andmeid?

Teatavaid broneeringuandmeid, mida peetakse tundlikuks, võib jätta broneeringuinfosse alles, kui seda edastatakse ELi broneeringu ja/või lennuettevõtja väljumissüsteemidest sisejulgeolekuministeeriumile.  Selliste tundliku sisuga broneeringuandmete hulka kuulub teave, mis paljastab reisija rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usu, tervisliku seisundi või seksuaalse sättumuse. Sisejulgeolekuministeerium on võtnud kohustuse, et ta ei kasuta mingeid tundliku sisuga andmeid, mis on saadud lennuettevõtja broneerimis- või väljumiskontrolli süsteemidelt ELis. Sisejulgeolekuministeerium on installeerinud automaatse filterprogrammi, mis takistab tundliku sisuga broneeringuandmete kasutamist.

5. Kas minu broneeringuinfot jagatakse teiste ametiasutustega?

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste lendudega seoses saadud broneeringuinfot võib jagada teiste kodu- ja välismaiste riigiasutustega, millel on terrorismivastased või õiguskaitse ülesanded. Aluseks võetakse konkreetne juhtum ja andmekaitsegarantiide olemasolu, et vältida terrorismi või raskeid kriminaalkuritegusid, muid raskeid kuritegusid, mis on oma iseloomult riikidevahelised, sealhulgas organiseeritud kuritegevus ja ülalkirjeldatud kuritegudega seotud vahistamiste eest põgenemised, või võidelda nende vastu.

Broneeringuinfot võib samuti edastada asjakohastele ametiasutustele, kui on vaja kaitsta konkreetse reisija või teiste isikute elulisi huvisid, eriti seoses oluliste terviseriskidega, või kui seda nõutakse seadusega.

6. Kui kaua sisejulgeolekuministeerium minu andmeid säilitab?

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste lendude broneeringuinfot säilitab sisejulgeolekuministeerium kolme aasta ja kuue kuu vältel, kui ministeerium ei vaata konkreetset broneeringuinfot manuaalselt.  Sellistel juhtudel säilitab ministeerium asjaomast broneeringuinfot veel kaheksa aasta jooksul.  Lisaks säilitab sisejulgeolekuministeerium konkreetse õiguskaitsekontrolliga seotud teavet, kuni see arhiveeritakse.

7. Kuidas minu broneeringuinfot turvatakse?

Sisejulgeolekuministeerium hoiab ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheliste lendude broneeringuinfot turvaliselt ja konfidentsiaalselt. Hoolikate ettevaatusabinõudega, sealhulgas sobiv andmeturve ja juurdepääsu kontroll, tagatakse, et broneeringuinfot ei kasutataks ebakohaselt ja sellele ei pääsetaks lubamatult juurde.

8. Kes tagab broneeringuinfo alaste kohustuste täitmise?

Sisejulgeolekuministeeriumi eraelu kaitse vanemametnik on seaduse kohaselt kohustatud tagama, et ministeeriumi kõik osakonnad käsitlevad isikuandmeid vastavalt kehtivatele seadustele. Ta ei sõltu sisejulgeolekuministeeriumi osakondadest ja tema järeldused on ministeeriumi suhtes siduvad. Ta teostab järelevalvet programmi üle, et tagada range täitmine sisejulgeolekuministeeriumi poolt ja kontrollida, et kasutataks sobivaid kaitsemeetmeid.

9. Kas ma võin endale nõuda koopiat andmetest, mida sisejulgeolekuministeerium kogub?

Iga reisija võib nõuda rohkem teavet sisejulgeolekuministeeriumile jagatava broneeringuinfo sisu kohta ja küsida endale koopia sellest reisija broneeringuinfost, mis asub ministeeriumi andmebaasis.

Vastavalt teabevabaduse seadusele ja teistele Ameerika Ühendriikide õigusaktidele kaalub sisejulgeolekuministeerium reisija dokumenditaotlust (sealhulgas tema valduses olevad broneeringuinfoga dokumendid), sõltumata reisija rahvusest või asukohariigist.  Sisejulgeolekuministeerium võib keelduda kogu broneeringuinfo või selle osa avaldamisest või lükata selle edasi teatavatel juhtudel (nt kui võib põhjendatult oodata, et sellega sekkutakse käimasolevatesse õiguskaitsemenetlustesse või võidakse avaldada tehnikaid ja menetlusi, mida kasutatakse õiguskaitsealases uurimises).

Juhtudel, kui sisejulgeolekuministeerium keelab juurdepääsu broneeringuinfole vastavalt teabevabaduse seaduse eranditele, saab sellise otsuse edasi kaevata sisejulgeolekuministeeriumi eraelu kaitse vanemametnikule, kes vastutab nii eraelu kaitse kui ka ministeeriumi avalikustamispoliitika eest. Ametniku lõpliku otsuse saab juriidiliselt vaidlustada vastavalt Ameerika Ühendriikide seadustele.

10. Kas ma võin nõuda, et minu broneeringuinfos tehtaks parandusi?

Jah.  Reisija võib taotleda sisejulgeolekuministeeriumi andmebaasides sisalduva teda käsitleva broneeringuinfo parandamist, võttes ühendust küsimuse 12 all toodud ametnikega.  Sisejulgeolekuministeerium teeb parandused, mida peab õigustatuks ja piisavalt põhjendatuks.

11. Kellega ma võtan ühendust Ameerika Ühendriikides seoses selle programmiga?

Üldised järelepärimised broneeringuinfo kohta või järelepärimised minu broneeringuinfo kohta

Kui soovite teha järelepärimisi broneeringuinfo kohta, mida jagatakse sisejulgeolekuministeeriumiga, või otsite juurdepääsu ministeeriumi poolt teie kohta säilitatavatele andmetele, võite saata kirjaliku järelepärimise aadressil: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N. W., Washington, D. C. 20229. 20229. Lisateavet sellise järelepärimise korra kohta võite leida seadustiku Code of Federal Regulations 19. jaotise jaost 103.5 (www.dhs.gov/foia).

Arvamused, kaebused ja parandustaotlused

Kui soovite esitada arvamuse, kaebuse või broneeringuinfo parandamise taotluse, võite saata kirjaliku järelepärimise aadressil:  Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N. W., Washington, D. C. 20229.

Sisejulgeolekuministeeriumi otsuseid võib üle vaadata ministeeriumis eraelu kaitse vanemametnik: Chief Privacy Officer of the Department of Homeland Security, Washington, DC 20528.  Järelepärimise, kaebuse või broneeringuinfo parandamise taotluse võib reisija samuti esitada ELis oma asukohajärgse liikmesriigi andmekaitseasutusele arutamiseks.

12. Kellega ma võtan ühendust, kui minu kaebust ei rahuldata?

Juhul kui sisejulgeolekuministeerium ei saa kaebust rahuldada, võib kaebuse suunata kirjalikult eraelu kaitse vanemametnikule aadressil Chief Privacy Officer, Department of Homeland Security, Washington, DC 20528.  Eraelu kaitse vanemametnik vaatab olukorra üle ja püüab kaebust rahuldada. Võite esitada kaebuse oma riigi andmekaitseasutuse kaudu. Oma riigi andmekaitseasutuse kontaktandmete saamiseks klõpsake siia.  [Link Euroopa veebilehele, mis sisaldab andmekaitseasutuste aadresse: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm]

Eraelu kaitse vanemametnik on kohustatud tegelema Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseasutuste kaebustega ELi alalise elaniku nimel, kui elanik on lubanud andmekaitseasutusel oma nimel tegutseda.

13. Kust ma võin saada täiendavat teavet?

Täiendava teabe saamiseks selle kohta, kuidas teie valitud lennuettevõtja käsitleb teie isikuandmeid, pöörduge selle lennuettevõtja poole oma elukohariigis.
Viimati uuendatud 05. märts 2024
 
Kuumad pakkumised